A Novel Approach for Classifying Human Cancers

Shuqin Wang, Chunbao Zhou, Yingsi Wu, Jianxin Wang, Chunguang Zhou, Yanchun Liang. A Novel Approach for Classifying Human Cancers. In Proceedings of the 9th International Conference for Young Computer Scientists, ICYCS 2008, Zhang Jia Jie, Hunan, China, November 18-21, 2008. pages 976-981, IEEE Computer Society, 2008. [doi]

Authors

Shuqin Wang

This author has not been identified. Look up 'Shuqin Wang' in Google

Chunbao Zhou

This author has not been identified. Look up 'Chunbao Zhou' in Google

Yingsi Wu

This author has not been identified. Look up 'Yingsi Wu' in Google

Jianxin Wang

This author has not been identified. Look up 'Jianxin Wang' in Google

Chunguang Zhou

This author has not been identified. Look up 'Chunguang Zhou' in Google

Yanchun Liang

This author has not been identified. Look up 'Yanchun Liang' in Google