Remote rehabilitation model based on BAN and cloud computing technology

Mingyu Wang, Qiang Zeng, Weimo Zhu, Jijiang Yang, Qing Wang, Weiyi Qin, Dingcheng Xiang, Minwei Zhou, Yan Tian, Hao Chen, Jian Liu, Xiaoqian Li, Hongdi Wang, Geng Li, Qiang Gao. Remote rehabilitation model based on BAN and cloud computing technology. In IEEE 14th International Conference on e-Health Networking, Applications and Services, Healthcom 2012, Beijing, China, October 10-13, 2012. pages 119-123, IEEE, 2012. [doi]

Abstract

Abstract is missing.