Adaptive Semi-Supervised Dimensionality Reduction

Jia Wei, Jiabing Wang, Qianli Ma, Xuan Wang. Adaptive Semi-Supervised Dimensionality Reduction. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 684-691, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.