CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control

Hua Wei, Nan Xu, Huichu Zhang, Guanjie Zheng, Xinshi Zang, Chacha Chen, Weinan Zhang 0001, Yanmin Zhu, Kai Xu, Zhenhui Li. CoLight: Learning Network-level Cooperation for Traffic Signal Control. In Wenwu Zhu 0001, Dacheng Tao, Xueqi Cheng, Peng Cui 0001, Elke A. Rundensteiner, David Carmel, Qi He, Jeffrey Xu Yu, editors, Proceedings of the 28th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2019, Beijing, China, November 3-7, 2019. pages 1913-1922, ACM, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.