On-Chip Memory System Optimization Design for the FT64 Scientific Stream Accelerator

Mei Wen, Nan Wu, Chunyuan Zhang, Qianming Yang, Ju Ren, Yi He, Wei Wu, Jun Chai, Maolin Guan, Changqing Xun. On-Chip Memory System Optimization Design for the FT64 Scientific Stream Accelerator. IEEE Micro, 28(4):51-70, 2008. [doi]

No reviews for this publication, yet.