FDU at TREC 2002: Filtering, Q&A, Web and Video Tasks

Lide Wu, Xuanjing Huang, Junyu Niu, Yingju Xia, Zhe Feng, Yaqian Zhou. FDU at TREC 2002: Filtering, Q&A, Web and Video Tasks. In TREC. 2002. [doi]

Abstract

Abstract is missing.