Demystifying Learning Rate Policies for High Accuracy Training of Deep Neural Networks

Yanzhao Wu, Ling Liu, Juhyun Bae, Ka Ho Chow, Arun Iyengar, Calton Pu, Wenqi Wei, Lei Yu, Qi Zhang. Demystifying Learning Rate Policies for High Accuracy Training of Deep Neural Networks. In 2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Los Angeles, CA, USA, December 9-12, 2019. pages 1971-1980, IEEE, 2019. [doi]

Bibliographies