Terahertz Plasmon-Induced Transparency Effect in Parallel Plate Waveguide

Jingwei Wu, Meng Liu, Xueqian Zhang, Yanfeng Li, Huabin Wang, Jiaguang Han. Terahertz Plasmon-Induced Transparency Effect in Parallel Plate Waveguide. IEEE Access, 9:16279-16285, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.