Controllability of Quantum Systems with SU(1, 1) Dynamical Symmetry

Jianwu Wu, Rebing Wu, Jing Zhang 0042, Chunwen Li. Controllability of Quantum Systems with SU(1, 1) Dynamical Symmetry. J. Systems Science & Complexity, 34(3):827-842, 2021. [doi]

@article{WuW0L21,
 title = {Controllability of Quantum Systems with SU(1, 1) Dynamical Symmetry},
 author = {Jianwu Wu and Rebing Wu and Jing Zhang 0042 and Chunwen Li},
 year = {2021},
 doi = {10.1007/s11424-020-9259-9},
 url = {https://doi.org/10.1007/s11424-020-9259-9},
 researchr = {https://researchr.org/publication/WuW0L21},
 cites = {0},
 citedby = {0},
 journal = {J. Systems Science & Complexity},
 volume = {34},
 number = {3},
 pages = {827-842},
}