Machine learning methods, databases and tools for drug combination prediction

Lianlian Wu, Yuqi Wen, Dongjin Leng, Qinglong Zhang, Chong Dai, Zhongming Wang, Ziqi Liu, Bowei Yan, Yixin Zhang, Jing Wang, Song He, Xiaochen Bo. Machine learning methods, databases and tools for drug combination prediction. Briefings in Bioinformatics, 23(1), 2022. [doi]

Abstract

Abstract is missing.