Novel Robust Pilot-Tone Spotting Technique Using Spectrum Clustering

Hsiao-Chun Wu, Kun Yan, Xiangli Zhang, Yiyan Wu, Shih Yu Chang. Novel Robust Pilot-Tone Spotting Technique Using Spectrum Clustering. IEEE Communications Letters, 23(9):1590-1593, 2019. [doi]

No reviews for this publication, yet.