Reliability Perspective on Neuromorphic Computing Based on Analog RRAM

Huaqiang Wu, Meiran Zhao, Yuyi Liu, Peng Yao, Yue Xi, Xinyi Li, Wei Wu, Qingtian Zhang, Jianshi Tang, Bin Gao 0006, He Qian. Reliability Perspective on Neuromorphic Computing Based on Analog RRAM. In IEEE International Reliability Physics Symposium, IRPS 2019, Monterey, CA, USA, March 31 - April 4, 2019. pages 1-4, IEEE, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.