The effect of eye movements and cultural factors on product color selection

Bo Wu 0007, Yishui Zhu, Keping Yu, Shoji Nishimura, Qun Jin. The effect of eye movements and cultural factors on product color selection. HCIS, 10:48, 2020. [doi]

Authors

Bo Wu 0007

This author has not been identified. Look up 'Bo Wu 0007' in Google

Yishui Zhu

This author has not been identified. Look up 'Yishui Zhu' in Google

Keping Yu

This author has not been identified. Look up 'Keping Yu' in Google

Shoji Nishimura

This author has not been identified. Look up 'Shoji Nishimura' in Google

Qun Jin

This author has not been identified. Look up 'Qun Jin' in Google