TSNAdb: A Database for Tumor-specific Neoantigens from Immunogenomics Data Analysis

Jingcheng Wu, Wenyi Zhao, Binbin Zhou, Zhixi Su, Xun Gu, Zhan Zhou, Shuqing Chen. TSNAdb: A Database for Tumor-specific Neoantigens from Immunogenomics Data Analysis. Genomics, Proteomics & Bioinformatics, 16(4):276-282, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.