On (a, d)-Antimagic Labelings of Generalized Petersen Graphs P(n, 3)

Xirong Xi, Yuansheng Yang, Yue Xi, Huijun Li. On (a, d)-Antimagic Labelings of Generalized Petersen Graphs P(n, 3). Ars Comb., 86, 2008.

Abstract

Abstract is missing.