A Localization Toolkit for Sentic Net

Yunqing Xia, Xiaoyu Li, Erik Cambria, Amir Hussain. A Localization Toolkit for Sentic Net. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 403-408, IEEE, 2014. [doi]

No reviews for this publication, yet.