Selfie retoucher: subject-oriented self-portrait enhancement

Sifeng Xia, Shuai Yang, Jiaying Liu 0001. Selfie retoucher: subject-oriented self-portrait enhancement. Multimedia Tools Appl., 78(19):27591-27609, 2019. [doi]

No reviews for this publication, yet.