Implementing a Thermal-Aware Scheduler in Linux Kernel on a Multi-Core Processor

Liang Xia, Yongxin Zhu, Jun Yang, Jingwei Ye, Zonghua Gu. Implementing a Thermal-Aware Scheduler in Linux Kernel on a Multi-Core Processor. Comput. J., 53(7):895-903, 2010. [doi]

Abstract

Abstract is missing.