Influence Mechanism of the Mobile Grounding Reflux on the "Wheel-Rail" Rolling Arc at Insulated Joints of High-Speed Railway

Song Xiao 0002, Jie Yu, Guangning Wu, Yujun Guo, Guoqiang Gao, Xueqin Zhang, Jie Liu, Ye Cao, Zijing Wang, Yuhui Zhang, Zheng Chen, Puyang Liu, Pupu Li, Tao Zhu. Influence Mechanism of the Mobile Grounding Reflux on the "Wheel-Rail" Rolling Arc at Insulated Joints of High-Speed Railway. IEEE T. Vehicular Technology, 73(1):482-493, January 2024. [doi]

Abstract

Abstract is missing.