Clustering Ensemble and Application in HST Dataset

Wenchao Xiao, Yan Yang, Hongjun Wang, Yingge Xu. Clustering Ensemble and Application in HST Dataset. In Zhi-Hua Zhou, Wei Wang, Ravi Kumar, Hannu Toivonen, Jian Pei, Joshua Zhexue Huang, Xindong Wu, editors, 2014 IEEE International Conference on Data Mining Workshops, ICDM Workshops 2014, Shenzhen, China, December 14, 2014. pages 213-220, IEEE, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.