NONCODEv4: exploring the world of long non-coding RNA genes

Chaoyong Xie, Jiao Yuan, Hui Li, Ming Li, Guoguang Zhao, Dechao Bu, Weimin Zhu, Wei Wu, Runsheng Chen, Yi Zhao. NONCODEv4: exploring the world of long non-coding RNA genes. Nucleic Acids Research, 42(Database-Issue):98-103, 2014. [doi]

Abstract

Abstract is missing.