Hierarchical Neighbor Propagation With Bidirectional Graph Attention Network for Relation Prediction

Zhiwen Xie, Runjie Zhu, Jin Liu, Guangyou Zhou, Jimmy Xiangji Huang. Hierarchical Neighbor Propagation With Bidirectional Graph Attention Network for Relation Prediction. IEEE Transactions on Audio, Speech & Language Processing, 29:1762-1773, 2021. [doi]

Bibliographies