Adaptive Reinforced Empirical Morlet Wavelet Transform and Its Application in Fault Diagnosis of Rotating Machinery

Yu Xin, Shunming Li, Zongzhen Zhang, Zenghui An, Jinrui Wang. Adaptive Reinforced Empirical Morlet Wavelet Transform and Its Application in Fault Diagnosis of Rotating Machinery. IEEE Access, 7:65150-65162, 2019. [doi]

Bibliographies