Torque calculation model and structural optimisation of axial magnetic drive mechanism

Qiao Xu, Xiaolong Cui, Zhen Chen, Shunqi Mei, Qiaoling Ji. Torque calculation model and structural optimisation of axial magnetic drive mechanism. IJWMC, 20(1):1-8, 2021. [doi]

Abstract

Abstract is missing.