A privacy-preserving content-based image retrieval method in cloud environment

Yanyan Xu, Jiaying Gong, Lizhi Xiong, ZhengQuan Xu, Jinwei Wang, Yun-Qing Shi. A privacy-preserving content-based image retrieval method in cloud environment. J. Visual Communication and Image Representation, 43:164-172, 2017. [doi]

Abstract

Abstract is missing.