Hierarchical Semantic Propagation for Object Detection in Remote Sensing Imagery

Chunyan Xu, Chengzheng Li, Zhen Cui, Tong Zhang 0021, Jian Yang 0003. Hierarchical Semantic Propagation for Object Detection in Remote Sensing Imagery. IEEE T. Geoscience and Remote Sensing, 58(6):4353-4364, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.