A regression-type support vector machine for k-class problem

Zeqian Xu, Tongling Lv, Liming Liu, Zhiqiang Zhang, Junyan Tan. A regression-type support vector machine for k-class problem. Neurocomputing, 340:1-7, 2019. [doi]

Authors

Zeqian Xu

This author has not been identified. Look up 'Zeqian Xu' in Google

Tongling Lv

This author has not been identified. Look up 'Tongling Lv' in Google

Liming Liu

This author has not been identified. Look up 'Liming Liu' in Google

Zhiqiang Zhang

This author has not been identified. Look up 'Zhiqiang Zhang' in Google

Junyan Tan

This author has not been identified. Look up 'Junyan Tan' in Google