Full Dimension MIMO (FD-MIMO): Demonstrating Commercial Feasibility

Gary Xu, Yang Li, Jin Yuan, Robert Monroe, Sridhar Rajagopal, Sudhir Ramakrishna, Young-Han Nam, Ji-Yun Seol, Jaeweon Kim, Malik Muhammad Usman Gul, Ahsan Aziz, Jianzhong Zhang 0002. Full Dimension MIMO (FD-MIMO): Demonstrating Commercial Feasibility. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 35(8):1876-1886, 2017. [doi]

Authors

Gary Xu

This author has not been identified. Look up 'Gary Xu' in Google

Yang Li

This author has not been identified. Look up 'Yang Li' in Google

Jin Yuan

This author has not been identified. Look up 'Jin Yuan' in Google

Robert Monroe

This author has not been identified. Look up 'Robert Monroe' in Google

Sridhar Rajagopal

This author has not been identified. Look up 'Sridhar Rajagopal' in Google

Sudhir Ramakrishna

This author has not been identified. Look up 'Sudhir Ramakrishna' in Google

Young-Han Nam

This author has not been identified. Look up 'Young-Han Nam' in Google

Ji-Yun Seol

This author has not been identified. Look up 'Ji-Yun Seol' in Google

Jaeweon Kim

This author has not been identified. Look up 'Jaeweon Kim' in Google

Malik Muhammad Usman Gul

This author has not been identified. Look up 'Malik Muhammad Usman Gul' in Google

Ahsan Aziz

This author has not been identified. Look up 'Ahsan Aziz' in Google

Jianzhong Zhang 0002

This author has not been identified. Look up 'Jianzhong Zhang 0002' in Google