Full Dimension MIMO (FD-MIMO): Demonstrating Commercial Feasibility

Gary Xu, Yang Li, Jin Yuan, Robert Monroe, Sridhar Rajagopal, Sudhir Ramakrishna, Young-Han Nam, Ji-Yun Seol, Jaeweon Kim, Malik Muhammad Usman Gul, Ahsan Aziz, Jianzhong Zhang 0002. Full Dimension MIMO (FD-MIMO): Demonstrating Commercial Feasibility. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 35(8):1876-1886, 2017. [doi]

Bibliographies