Parse reranking for domain-adaptative relation extraction

Feiyu Xu, Hong Li, Yi Zhang, Hans Uszkoreit, Sebastian Krause. Parse reranking for domain-adaptative relation extraction. Journal of Logic and Computation, 24(2):413-431, 2014. [doi]

Authors

Feiyu Xu

This author has not been identified. Look up 'Feiyu Xu' in Google

Hong Li

This author has not been identified. Look up 'Hong Li' in Google

Yi Zhang

This author has not been identified. Look up 'Yi Zhang' in Google

Hans Uszkoreit

This author has not been identified. Look up 'Hans Uszkoreit' in Google

Sebastian Krause

This author has not been identified. Look up 'Sebastian Krause' in Google