Parse reranking for domain-adaptative relation extraction

Feiyu Xu, Hong Li, Yi Zhang, Hans Uszkoreit, Sebastian Krause. Parse reranking for domain-adaptative relation extraction. Journal of Logic and Computation, 24(2):413-431, 2014. [doi]

Bibliographies