Enhancing Survivability in Virtualized Data Centers: A Service-Aware Approach

Jielong Xu, Jian Tang, Kevin Kwiat, Weiyi Zhang, Guoliang Xue. Enhancing Survivability in Virtualized Data Centers: A Service-Aware Approach. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 31(12):2610-2619, 2013. [doi]

Bibliographies