Cutting Pattern Identification for Coal Mining Shearer through Sound Signals Based on a Convolutional Neural Network

Jing Xu, Zhongbin Wang, Chao Tan, Daohua Lu, Baigong Wu, Zhen Su, Yanbing Tang. Cutting Pattern Identification for Coal Mining Shearer through Sound Signals Based on a Convolutional Neural Network. Symmetry, 10(12):736, 2018. [doi]

Abstract

Abstract is missing.