NFMF: neural fusion matrix factorisation for QoS prediction in service selection

Jianlong Xu, Lijun Xiao, Yuhui Li, Mingwei Huang, Zicong Zhuang, Tien-hsiung Weng, Wei Liang 0005. NFMF: neural fusion matrix factorisation for QoS prediction in service selection. Connect. Sci., 33(3):753-768, 2021. [doi]

Authors

Jianlong Xu

This author has not been identified. Look up 'Jianlong Xu' in Google

Lijun Xiao

This author has not been identified. Look up 'Lijun Xiao' in Google

Yuhui Li

This author has not been identified. Look up 'Yuhui Li' in Google

Mingwei Huang

This author has not been identified. Look up 'Mingwei Huang' in Google

Zicong Zhuang

This author has not been identified. Look up 'Zicong Zhuang' in Google

Tien-hsiung Weng

This author has not been identified. Look up 'Tien-hsiung Weng' in Google

Wei Liang 0005

This author has not been identified. Look up 'Wei Liang 0005' in Google