NFMF: neural fusion matrix factorisation for QoS prediction in service selection

Jianlong Xu, Lijun Xiao, Yuhui Li, Mingwei Huang, Zicong Zhuang, Tien-hsiung Weng, Wei Liang 0005. NFMF: neural fusion matrix factorisation for QoS prediction in service selection. Connect. Sci., 33(3):753-768, 2021. [doi]

Bibliographies