A metadata-based method for recovering files and file traces from YAFFS2

Ming Xu, Xue Yang, Beibei Wu, Jun Yao, Haiping Zhang, Jian Xu, Ning Zheng. A metadata-based method for recovering files and file traces from YAFFS2. Digital Investigation, 10(1):62-72, 2013. [doi]

Abstract

Abstract is missing.