A power storage station placement algorithm for power distribution based on electric vehicle

Jianwen Xu, Ping Yi, Wei Wang, Ting Zhu. A power storage station placement algorithm for power distribution based on electric vehicle. IJDSN, 13(2), 2017. [doi]

Authors

Jianwen Xu

This author has not been identified. Look up 'Jianwen Xu' in Google

Ping Yi

This author has not been identified. Look up 'Ping Yi' in Google

Wei Wang

This author has not been identified. Look up 'Wei Wang' in Google

Ting Zhu

This author has not been identified. Look up 'Ting Zhu' in Google