A power storage station placement algorithm for power distribution based on electric vehicle

Jianwen Xu, Ping Yi, Wei Wang, Ting Zhu. A power storage station placement algorithm for power distribution based on electric vehicle. IJDSN, 13(2), 2017. [doi]