Variational total curvature model for multiplicative noise removal

Xinli Xu, Teng Yu, Xinmei Xu, Guojia Hou, Ryan Wen Liu, Huizhu Pan. Variational total curvature model for multiplicative noise removal. IET Computer Vision, 12(4):542-552, 2018. [doi]

Bibliographies