Accurate Multi-Material Decomposition in Dual-Energy CT: A Phantom Study

Yi Xue, Xiaonan Sun, Xiuhua Hu, Ke Sheng, Tianye Niu, Yangkang Jiang, Chunlin Yang, Qihui Lyu, Jing Wang, Chen Luo, Luhan Zhang, Catherine Desrosiers, Kun Feng. Accurate Multi-Material Decomposition in Dual-Energy CT: A Phantom Study. IEEE Trans. Computational Imaging, 5(4):515-529, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.