° Hybrid toward Over 400Gb/s Coherent Transmission Systems

Hideki Yagi, Takuya Okimoto, Naoko Inoue, Koji Ebihara, Kenji Sakurai, Munetaka Kurokawa, Satoru Okamoto, Kazuhiko Horino, Tatsuya Takeuchi, Kouichiro Yamazaki, Yoshifumi Nishimoto, Yasuo Yamasaki, Mitsuru Ekawa, Masaru Takechi, Yoshihiro Yoneda. ° Hybrid toward Over 400Gb/s Coherent Transmission Systems. IEICE Transactions, 102-C(4):347-356, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.