Embedded UV Sensors in CMOS SOI Technology

Michael Yampolsky, Evgeny Pikhay, Yakov Roizin. Embedded UV Sensors in CMOS SOI Technology. Sensors, 22(3):712, 2022. [doi]

Bibliographies