A Novel Absolute Orientation Method Using Local Similarities Representation

Lei Yan, Jie Wan, Yanbiao Sun, Shiyue Fan, Yizhen Yan, Rui Chen. A Novel Absolute Orientation Method Using Local Similarities Representation. ISPRS Int. J. Geo-Information, 5(8):135, 2016. [doi]

No reviews for this publication, yet.