De novo pattern discovery enables robust assessment of functional consequences of non-coding variants

Hai Yang, Rui Chen, Quan Wang, Qiang Wei, Ying Ji, Guangze Zheng, Xue Zhong, Nancy J. Cox, Bingshan Li. De novo pattern discovery enables robust assessment of functional consequences of non-coding variants. Bioinformatics, 35(9):1453-1460, 2019. [doi]

Abstract

Abstract is missing.