SRF Coloring: Stream Register File Allocation via Graph Coloring

Xuejun Yang, Yu Deng, Li Wang, Xiao-Bo Yan, Jing Du, Ying Zhang, Guibin Wang, Tao Tang. SRF Coloring: Stream Register File Allocation via Graph Coloring. J. Comput. Sci. Technol., 24(1):152-164, 2009. [doi]

Abstract

Abstract is missing.