A comparative study of language transformers for video question answering

Zekun Yang, Noa Garcia, Chenhui Chu, Mayu Otani, Yuta Nakashima, Haruo Takemura. A comparative study of language transformers for video question answering. Neurocomputing, 445:121-133, 2021. [doi]

Authors

Zekun Yang

This author has not been identified. Look up 'Zekun Yang' in Google

Noa Garcia

This author has not been identified. Look up 'Noa Garcia' in Google

Chenhui Chu

This author has not been identified. Look up 'Chenhui Chu' in Google

Mayu Otani

This author has not been identified. Look up 'Mayu Otani' in Google

Yuta Nakashima

This author has not been identified. Look up 'Yuta Nakashima' in Google

Haruo Takemura

This author has not been identified. Look up 'Haruo Takemura' in Google