A Study of Semantic Disambiguation Based on HowNet

Xiaofeng Yang, Tangqiu Li. A Study of Semantic Disambiguation Based on HowNet. IJCLCLP, 7(1), 2002. [doi]

Authors

Xiaofeng Yang

This author has not been identified. Look up 'Xiaofeng Yang' in Google

Tangqiu Li

This author has not been identified. Look up 'Tangqiu Li' in Google