Detail-preserving single nighttime image dehazing

Aiping Yang, Jin Liu, Zhong Ji, Yanwei Pang. Detail-preserving single nighttime image dehazing. J. Electronic Imaging, 29(04):43010, 2020. [doi]

Abstract

Abstract is missing.