Dr.VIS v2.0: an updated database of human disease-related viral integration sites in the era of high-throughput deep sequencing

Xiaobo Yang, Ming Li, Qi Liu, Yabing Zhang, Junyan Qian, Xueshuai Wan, Anqiang Wang, Haohai Zhang, Chengpei Zhu, Xin Lu, Yilei Mao, Xinting Sang, Haitao Zhao, Yi Zhao, Xiaoyan Zhang. Dr.VIS v2.0: an updated database of human disease-related viral integration sites in the era of high-throughput deep sequencing. Nucleic Acids Research, 43(Database-Issue):887-892, 2015. [doi]

Abstract

Abstract is missing.