Visual saliency guided textured model simplification

Bailin Yang, Frederick W. B. Li, Xun Wang, Mingliang Xu, Xiaohui Liang, Zhaoyi Jiang, Yanhui Jiang. Visual saliency guided textured model simplification. The Visual Computer, 32(11):1415-1432, 2016. [doi]

Abstract

Abstract is missing.